کمترین: 
83664.7
بیشترین: 
83685.5
قیمت شاخص بورس امروز 25 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 83683.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 10:10","price":83674.2},{"date":"1396/06/25 10:20","price":83672.7},{"date":"1396/06/25 10:30","price":83685.5},{"date":"1396/06/25 10:40","price":83680.8},{"date":"1396/06/25 10:50","price":83664.7},{"date":"1396/06/25 11:00","price":83680.6},{"date":"1396/06/25 11:10","price":83678.6},{"date":"1396/06/25 11:20","price":83681.6},{"date":"1396/06/25 11:30","price":83683.5},{"date":"1396/06/25 11:40","price":83675.6},{"date":"1396/06/25 11:50","price":83674.0},{"date":"1396/06/25 12:00","price":83675.4},{"date":"1396/06/25 12:10","price":83683.3},{"date":"1396/06/25 12:20","price":83674.9},{"date":"1396/06/25 12:30","price":83679.8},{"date":"1396/06/25 12:40","price":83683.8},{"date":"1396/06/25 12:50","price":83683.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398