کمترین: 
8876.5
بیشترین: 
8876.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 25 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 شهریور 1396 , 8876.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":8876.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398