قیمت پوند مورخ 25 شهریور 1396

کمترین: 
4546.2
بیشترین: 
4546.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 25 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 شهریور 1396 , 4546.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 09:10","price":4546.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398