کمترین: 
539227
بیشترین: 
540608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 25 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 539503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 03:40","price":540608},{"date":"1396/06/25 11:40","price":539710},{"date":"1396/06/25 11:45","price":539365},{"date":"1396/06/25 11:50","price":539641},{"date":"1396/06/25 12:00","price":539365},{"date":"1396/06/25 12:10","price":539227},{"date":"1396/06/25 12:15","price":539296},{"date":"1396/06/25 12:20","price":539227},{"date":"1396/06/25 12:30","price":539641},{"date":"1396/06/25 12:40","price":539779},{"date":"1396/06/25 12:45","price":539986},{"date":"1396/06/25 12:55","price":540055},{"date":"1396/06/25 13:10","price":539917},{"date":"1396/06/25 13:25","price":539986},{"date":"1396/06/25 13:35","price":540055},{"date":"1396/06/25 13:55","price":539779},{"date":"1396/06/25 14:15","price":539917},{"date":"1396/06/25 14:20","price":539986},{"date":"1396/06/25 14:35","price":540055},{"date":"1396/06/25 14:45","price":539986},{"date":"1396/06/25 15:00","price":539917},{"date":"1396/06/25 15:10","price":539779},{"date":"1396/06/25 15:15","price":539710},{"date":"1396/06/25 15:35","price":539779},{"date":"1396/06/25 15:55","price":539641},{"date":"1396/06/25 16:05","price":539779},{"date":"1396/06/25 16:15","price":539710},{"date":"1396/06/25 16:25","price":539641},{"date":"1396/06/25 16:35","price":539710},{"date":"1396/06/25 16:45","price":539779},{"date":"1396/06/25 17:05","price":539503}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398