کمترین: 
533.88
بیشترین: 
534.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 25 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 533.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 00:00","price":534.38},{"date":"1396/06/25 00:32","price":534.13},{"date":"1396/06/25 01:00","price":533.88}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398