کمترین: 
55.51
بیشترین: 
55.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 25 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 55.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 00:00","price":55.58},{"date":"1396/06/25 00:32","price":55.56},{"date":"1396/06/25 01:00","price":55.52},{"date":"1396/06/25 01:32","price":55.51}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398