کمترین: 
49.83
بیشترین: 
49.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 25 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 شهریور 1396 , 49.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 00:00","price":49.98},{"date":"1396/06/25 00:32","price":49.92},{"date":"1396/06/25 01:00","price":49.88},{"date":"1396/06/25 01:32","price":49.83}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398