کمترین: 
1320.2
بیشترین: 
1322.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 25 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 25 شهریور 1396 , 1320.20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/25 00:00","price":1321.70},{"date":"1396/06/25 00:05","price":1321.30},{"date":"1396/06/25 00:10","price":1321.10},{"date":"1396/06/25 00:15","price":1321.00},{"date":"1396/06/25 00:20","price":1320.90},{"date":"1396/06/25 00:25","price":1321.10},{"date":"1396/06/25 00:30","price":1321.30},{"date":"1396/06/25 00:35","price":1321.50},{"date":"1396/06/25 00:40","price":1321.80},{"date":"1396/06/25 00:45","price":1321.70},{"date":"1396/06/25 00:50","price":1322.10},{"date":"1396/06/25 00:55","price":1321.90},{"date":"1396/06/25 01:00","price":1321.70},{"date":"1396/06/25 01:05","price":1321.50},{"date":"1396/06/25 01:10","price":1321.10},{"date":"1396/06/25 01:15","price":1321.00},{"date":"1396/06/25 01:20","price":1321.10},{"date":"1396/06/25 01:25","price":1321.00},{"date":"1396/06/25 01:30","price":1320.70},{"date":"1396/06/25 01:35","price":1320.20}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398