کمترین: 
3.01
بیشترین: 
3.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 24 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 شهریور 1396 , 3.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/24 00:08","price":3.07},{"date":"1396/06/24 03:00","price":3.06},{"date":"1396/06/24 04:00","price":3.07},{"date":"1396/06/24 05:32","price":3.06},{"date":"1396/06/24 13:32","price":3.05},{"date":"1396/06/24 14:32","price":3.06},{"date":"1396/06/24 15:00","price":3.07},{"date":"1396/06/24 16:00","price":3.05},{"date":"1396/06/24 16:32","price":3.04},{"date":"1396/06/24 17:08","price":3.03},{"date":"1396/06/24 19:32","price":3.02},{"date":"1396/06/24 20:00","price":3.01},{"date":"1396/06/24 20:32","price":3.02},{"date":"1396/06/24 21:08","price":3.01},{"date":"1396/06/24 21:32","price":3.02},{"date":"1396/06/24 23:32","price":3.03}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398