کمترین: 
524.38
بیشترین: 
534.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 24 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 شهریور 1396 , 534.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/24 00:08","price":528.13},{"date":"1396/06/24 00:32","price":527.88},{"date":"1396/06/24 01:00","price":528.25},{"date":"1396/06/24 01:32","price":528.13},{"date":"1396/06/24 02:00","price":528.25},{"date":"1396/06/24 05:08","price":529.13},{"date":"1396/06/24 05:32","price":528.63},{"date":"1396/06/24 06:08","price":528.13},{"date":"1396/06/24 06:32","price":527.75},{"date":"1396/06/24 07:08","price":527.63},{"date":"1396/06/24 07:32","price":527.5},{"date":"1396/06/24 08:08","price":528.25},{"date":"1396/06/24 08:32","price":527.88},{"date":"1396/06/24 09:08","price":528.13},{"date":"1396/06/24 10:08","price":527.75},{"date":"1396/06/24 10:32","price":527.88},{"date":"1396/06/24 11:08","price":527.38},{"date":"1396/06/24 11:32","price":526.88},{"date":"1396/06/24 12:08","price":527.38},{"date":"1396/06/24 12:32","price":527.63},{"date":"1396/06/24 13:00","price":524.38},{"date":"1396/06/24 13:32","price":527.88},{"date":"1396/06/24 14:08","price":528.88},{"date":"1396/06/24 14:32","price":528.38},{"date":"1396/06/24 15:00","price":528.13},{"date":"1396/06/24 15:32","price":528.88},{"date":"1396/06/24 16:00","price":529.63},{"date":"1396/06/24 16:32","price":530.75},{"date":"1396/06/24 17:08","price":531.13},{"date":"1396/06/24 18:00","price":533.13},{"date":"1396/06/24 18:32","price":532.88},{"date":"1396/06/24 19:00","price":532.63},{"date":"1396/06/24 19:32","price":532.25},{"date":"1396/06/24 20:00","price":534.88},{"date":"1396/06/24 20:32","price":532.63},{"date":"1396/06/24 21:08","price":532.13},{"date":"1396/06/24 21:32","price":532.38},{"date":"1396/06/24 22:00","price":533.13},{"date":"1396/06/24 23:08","price":534.38},{"date":"1396/06/24 23:32","price":534.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398