کمترین: 
54.94
بیشترین: 
55.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 24 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 شهریور 1396 , 55.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/24 00:08","price":55.23},{"date":"1396/06/24 00:32","price":55.2},{"date":"1396/06/24 01:00","price":55.26},{"date":"1396/06/24 01:32","price":55.24},{"date":"1396/06/24 02:00","price":55.27},{"date":"1396/06/24 02:32","price":55.28},{"date":"1396/06/24 05:08","price":55.3},{"date":"1396/06/24 05:32","price":55.27},{"date":"1396/06/24 06:08","price":55.16},{"date":"1396/06/24 06:32","price":55.13},{"date":"1396/06/24 07:32","price":55.16},{"date":"1396/06/24 08:08","price":55.3},{"date":"1396/06/24 08:32","price":55.28},{"date":"1396/06/24 09:08","price":55.3},{"date":"1396/06/24 09:32","price":55.31},{"date":"1396/06/24 10:08","price":55.27},{"date":"1396/06/24 10:32","price":55.3},{"date":"1396/06/24 11:08","price":55.23},{"date":"1396/06/24 12:08","price":55.26},{"date":"1396/06/24 12:32","price":55.12},{"date":"1396/06/24 13:00","price":54.94},{"date":"1396/06/24 13:32","price":55.41},{"date":"1396/06/24 14:08","price":55.58},{"date":"1396/06/24 14:32","price":55.52},{"date":"1396/06/24 15:00","price":55.48},{"date":"1396/06/24 15:32","price":55.61},{"date":"1396/06/24 16:00","price":55.59},{"date":"1396/06/24 16:32","price":55.66},{"date":"1396/06/24 17:08","price":55.63},{"date":"1396/06/24 17:32","price":55.55},{"date":"1396/06/24 18:00","price":55.76},{"date":"1396/06/24 19:00","price":55.66},{"date":"1396/06/24 19:32","price":55.62},{"date":"1396/06/24 20:00","price":55.77},{"date":"1396/06/24 20:32","price":55.49},{"date":"1396/06/24 21:08","price":55.45},{"date":"1396/06/24 21:32","price":55.38},{"date":"1396/06/24 22:00","price":55.45},{"date":"1396/06/24 22:32","price":55.5},{"date":"1396/06/24 23:08","price":55.6},{"date":"1396/06/24 23:32","price":55.59}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398