کمترین: 
49.47
بیشترین: 
50.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 24 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 شهریور 1396 , 49.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/24 00:08","price":49.69},{"date":"1396/06/24 00:32","price":49.7},{"date":"1396/06/24 01:00","price":49.73},{"date":"1396/06/24 01:32","price":49.69},{"date":"1396/06/24 02:00","price":49.7},{"date":"1396/06/24 03:00","price":49.73},{"date":"1396/06/24 03:32","price":49.76},{"date":"1396/06/24 04:00","price":49.8},{"date":"1396/06/24 04:32","price":49.77},{"date":"1396/06/24 05:08","price":49.76},{"date":"1396/06/24 05:32","price":49.74},{"date":"1396/06/24 06:08","price":49.67},{"date":"1396/06/24 06:32","price":49.66},{"date":"1396/06/24 08:08","price":49.74},{"date":"1396/06/24 08:32","price":49.72},{"date":"1396/06/24 09:08","price":49.73},{"date":"1396/06/24 09:32","price":49.77},{"date":"1396/06/24 10:08","price":49.73},{"date":"1396/06/24 10:32","price":49.76},{"date":"1396/06/24 11:08","price":49.7},{"date":"1396/06/24 12:08","price":49.62},{"date":"1396/06/24 12:32","price":49.61},{"date":"1396/06/24 13:00","price":49.47},{"date":"1396/06/24 13:32","price":49.84},{"date":"1396/06/24 14:08","price":49.94},{"date":"1396/06/24 14:32","price":49.86},{"date":"1396/06/24 15:00","price":49.84},{"date":"1396/06/24 15:32","price":49.98},{"date":"1396/06/24 16:00","price":49.99},{"date":"1396/06/24 16:32","price":50.02},{"date":"1396/06/24 17:08","price":49.98},{"date":"1396/06/24 17:32","price":49.77},{"date":"1396/06/24 18:00","price":49.89},{"date":"1396/06/24 18:32","price":49.91},{"date":"1396/06/24 19:00","price":49.87},{"date":"1396/06/24 20:00","price":49.88},{"date":"1396/06/24 20:32","price":49.78},{"date":"1396/06/24 21:08","price":49.73},{"date":"1396/06/24 21:32","price":49.7},{"date":"1396/06/24 22:00","price":49.69},{"date":"1396/06/24 22:32","price":49.76},{"date":"1396/06/24 23:08","price":49.88},{"date":"1396/06/24 23:32","price":49.97}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398