کمترین: 
5200
بیشترین: 
5206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 23 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 شهریور 1396 , 5202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":5200},{"date":"1396/06/23 12:40","price":5201},{"date":"1396/06/23 12:50","price":5202},{"date":"1396/06/23 13:30","price":5206},{"date":"1396/06/23 13:40","price":5202}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398