کمترین: 
4727
بیشترین: 
4742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 23 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 23 شهریور 1396 , 4727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 12:10","price":4742},{"date":"1396/06/23 12:20","price":4739},{"date":"1396/06/23 12:30","price":4736},{"date":"1396/06/23 12:40","price":4731},{"date":"1396/06/23 12:50","price":4729},{"date":"1396/06/23 14:10","price":4728},{"date":"1396/06/23 14:30","price":4727}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398