کمترین: 
8874.4
بیشترین: 
8874.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 23 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 8874.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":8874.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398