قیمت دینار کویت مورخ 23 شهریور 1396

کمترین: 
11092.7
بیشترین: 
11092.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 23 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 11092.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":11092.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 تیر 1397