کمترین: 
534.2
بیشترین: 
534.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 23 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 534.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 09:10","price":534.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398