کمترین: 
3.04
بیشترین: 
3.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 23 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 3.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:32","price":3.05},{"date":"1396/06/23 01:00","price":3.06},{"date":"1396/06/23 07:32","price":3.07},{"date":"1396/06/23 08:08","price":3.06},{"date":"1396/06/23 14:00","price":3.05},{"date":"1396/06/23 18:08","price":3.04},{"date":"1396/06/23 18:32","price":3.05},{"date":"1396/06/23 19:32","price":3.08},{"date":"1396/06/23 20:00","price":3.09},{"date":"1396/06/23 20:32","price":3.1},{"date":"1396/06/23 21:32","price":3.08},{"date":"1396/06/23 22:00","price":3.07},{"date":"1396/06/23 23:00","price":3.08},{"date":"1396/06/23 23:32","price":3.06}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398