کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 23 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 شهریور 1396 , 1.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:32","price":1.65},{"date":"1396/06/23 01:32","price":1.64},{"date":"1396/06/23 02:08","price":1.65},{"date":"1396/06/23 03:00","price":1.64},{"date":"1396/06/23 12:32","price":1.63},{"date":"1396/06/23 13:08","price":1.64},{"date":"1396/06/23 13:32","price":1.63},{"date":"1396/06/23 14:32","price":1.64},{"date":"1396/06/23 15:32","price":1.63},{"date":"1396/06/23 16:32","price":1.64},{"date":"1396/06/23 18:08","price":1.65},{"date":"1396/06/23 20:00","price":1.64},{"date":"1396/06/23 22:00","price":1.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398