کمترین: 
524.38
بیشترین: 
533.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 23 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 526.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:00","price":526.38},{"date":"1396/06/23 00:32","price":526.88},{"date":"1396/06/23 01:00","price":525.88},{"date":"1396/06/23 01:32","price":526.13},{"date":"1396/06/23 02:08","price":526},{"date":"1396/06/23 05:08","price":524.63},{"date":"1396/06/23 05:32","price":525.13},{"date":"1396/06/23 06:00","price":524.75},{"date":"1396/06/23 06:32","price":524.88},{"date":"1396/06/23 07:00","price":524.63},{"date":"1396/06/23 08:32","price":524.38},{"date":"1396/06/23 12:32","price":528.13},{"date":"1396/06/23 13:08","price":529.13},{"date":"1396/06/23 13:32","price":526.88},{"date":"1396/06/23 14:00","price":528},{"date":"1396/06/23 14:32","price":527.63},{"date":"1396/06/23 15:08","price":528.13},{"date":"1396/06/23 15:32","price":529.13},{"date":"1396/06/23 16:00","price":531.13},{"date":"1396/06/23 16:32","price":531.63},{"date":"1396/06/23 17:08","price":531.13},{"date":"1396/06/23 17:32","price":530.75},{"date":"1396/06/23 18:08","price":529.13},{"date":"1396/06/23 18:32","price":528.63},{"date":"1396/06/23 19:00","price":530.63},{"date":"1396/06/23 19:32","price":533.75},{"date":"1396/06/23 20:00","price":532.38},{"date":"1396/06/23 20:32","price":528.63},{"date":"1396/06/23 21:00","price":529.13},{"date":"1396/06/23 21:32","price":528.75},{"date":"1396/06/23 22:00","price":528},{"date":"1396/06/23 22:32","price":528.38},{"date":"1396/06/23 23:00","price":528.88},{"date":"1396/06/23 23:32","price":526.63}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399