کمترین: 
54.99
بیشترین: 
55.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 23 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 55.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:00","price":55.16},{"date":"1396/06/23 00:32","price":55.19},{"date":"1396/06/23 01:00","price":55.09},{"date":"1396/06/23 01:32","price":55.13},{"date":"1396/06/23 02:08","price":55.08},{"date":"1396/06/23 05:08","price":55.01},{"date":"1396/06/23 05:32","price":55.06},{"date":"1396/06/23 06:00","price":55.03},{"date":"1396/06/23 06:32","price":55.06},{"date":"1396/06/23 07:00","price":55.03},{"date":"1396/06/23 07:32","price":55.05},{"date":"1396/06/23 08:08","price":55.02},{"date":"1396/06/23 08:32","price":54.99},{"date":"1396/06/23 09:08","price":55.03},{"date":"1396/06/23 09:32","price":55.02},{"date":"1396/06/23 12:32","price":55.12},{"date":"1396/06/23 13:08","price":55.09},{"date":"1396/06/23 13:32","price":55.1},{"date":"1396/06/23 14:00","price":55.33},{"date":"1396/06/23 14:32","price":55.37},{"date":"1396/06/23 15:08","price":55.45},{"date":"1396/06/23 15:32","price":55.54},{"date":"1396/06/23 16:00","price":55.7},{"date":"1396/06/23 16:32","price":55.58},{"date":"1396/06/23 17:08","price":55.57},{"date":"1396/06/23 17:32","price":55.58},{"date":"1396/06/23 18:08","price":55.66},{"date":"1396/06/23 18:32","price":55.62},{"date":"1396/06/23 19:00","price":55.76},{"date":"1396/06/23 19:32","price":55.87},{"date":"1396/06/23 20:00","price":55.86},{"date":"1396/06/23 20:32","price":55.7},{"date":"1396/06/23 21:00","price":55.74},{"date":"1396/06/23 21:32","price":55.61},{"date":"1396/06/23 22:00","price":55.55},{"date":"1396/06/23 22:32","price":55.62},{"date":"1396/06/23 23:00","price":55.47},{"date":"1396/06/23 23:32","price":55.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398