کمترین: 
49.2
بیشترین: 
50.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 23 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 شهریور 1396 , 49.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/23 00:00","price":49.37},{"date":"1396/06/23 00:32","price":49.39},{"date":"1396/06/23 01:00","price":49.3},{"date":"1396/06/23 01:32","price":49.33},{"date":"1396/06/23 03:00","price":49.27},{"date":"1396/06/23 03:32","price":49.28},{"date":"1396/06/23 04:08","price":49.26},{"date":"1396/06/23 04:32","price":49.23},{"date":"1396/06/23 05:08","price":49.22},{"date":"1396/06/23 05:32","price":49.27},{"date":"1396/06/23 06:00","price":49.23},{"date":"1396/06/23 06:32","price":49.24},{"date":"1396/06/23 07:00","price":49.23},{"date":"1396/06/23 08:08","price":49.22},{"date":"1396/06/23 08:32","price":49.2},{"date":"1396/06/23 09:08","price":49.24},{"date":"1396/06/23 09:32","price":49.23},{"date":"1396/06/23 12:32","price":49.34},{"date":"1396/06/23 13:08","price":49.3},{"date":"1396/06/23 14:00","price":49.53},{"date":"1396/06/23 14:32","price":49.55},{"date":"1396/06/23 15:08","price":49.62},{"date":"1396/06/23 15:32","price":49.66},{"date":"1396/06/23 16:00","price":49.8},{"date":"1396/06/23 16:32","price":49.81},{"date":"1396/06/23 17:08","price":49.92},{"date":"1396/06/23 17:32","price":49.84},{"date":"1396/06/23 18:08","price":49.99},{"date":"1396/06/23 18:32","price":49.98},{"date":"1396/06/23 19:00","price":50.16},{"date":"1396/06/23 19:32","price":50.34},{"date":"1396/06/23 20:32","price":50.16},{"date":"1396/06/23 21:32","price":50.09},{"date":"1396/06/23 22:00","price":49.95},{"date":"1396/06/23 22:32","price":50.05},{"date":"1396/06/23 23:00","price":49.91},{"date":"1396/06/23 23:32","price":49.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398