کمترین: 
52.08
بیشترین: 
52.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 22 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 52.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 13:32","price":52.08}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398