کمترین: 
629
بیشترین: 
630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 22 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 629 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:50","price":630},{"date":"1396/06/22 11:10","price":629},{"date":"1396/06/22 11:20","price":630},{"date":"1396/06/22 11:30","price":629},{"date":"1396/06/22 11:50","price":630},{"date":"1396/06/22 12:00","price":629},{"date":"1396/06/22 13:20","price":630},{"date":"1396/06/22 13:30","price":629},{"date":"1396/06/22 13:50","price":630},{"date":"1396/06/22 14:10","price":629},{"date":"1396/06/22 14:20","price":630},{"date":"1396/06/22 14:40","price":629}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398