کمترین: 
4173
بیشترین: 
4183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 4182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:30","price":4173},{"date":"1396/06/22 10:50","price":4177},{"date":"1396/06/22 11:10","price":4174},{"date":"1396/06/22 11:20","price":4178},{"date":"1396/06/22 11:30","price":4174},{"date":"1396/06/22 11:40","price":4178},{"date":"1396/06/22 12:10","price":4182},{"date":"1396/06/22 13:20","price":4183},{"date":"1396/06/22 13:30","price":4182},{"date":"1396/06/22 13:50","price":4183},{"date":"1396/06/22 14:10","price":4182},{"date":"1396/06/22 14:20","price":4183},{"date":"1396/06/22 14:40","price":4182}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398