کمترین: 
5184
بیشترین: 
5231
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 22 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 شهریور 1396 , 5231 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:10","price":5184},{"date":"1396/06/22 10:30","price":5186},{"date":"1396/06/22 10:50","price":5191},{"date":"1396/06/22 11:10","price":5188},{"date":"1396/06/22 11:20","price":5193},{"date":"1396/06/22 11:30","price":5191},{"date":"1396/06/22 11:40","price":5204},{"date":"1396/06/22 11:50","price":5217},{"date":"1396/06/22 12:10","price":5223},{"date":"1396/06/22 13:20","price":5224},{"date":"1396/06/22 13:40","price":5226},{"date":"1396/06/22 14:50","price":5227},{"date":"1396/06/22 15:00","price":5228},{"date":"1396/06/22 16:30","price":5231}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398