کمترین: 
4756
بیشترین: 
4778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 22 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 شهریور 1396 , 4756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:10","price":4765},{"date":"1396/06/22 10:50","price":4769},{"date":"1396/06/22 11:10","price":4771},{"date":"1396/06/22 11:20","price":4773},{"date":"1396/06/22 11:30","price":4772},{"date":"1396/06/22 11:40","price":4778},{"date":"1396/06/22 11:50","price":4777},{"date":"1396/06/22 12:10","price":4775},{"date":"1396/06/22 12:20","price":4772},{"date":"1396/06/22 12:40","price":4770},{"date":"1396/06/22 13:20","price":4771},{"date":"1396/06/22 13:30","price":4767},{"date":"1396/06/22 13:40","price":4766},{"date":"1396/06/22 14:10","price":4762},{"date":"1396/06/22 14:20","price":4760},{"date":"1396/06/22 14:30","price":4758},{"date":"1396/06/22 14:40","price":4757},{"date":"1396/06/22 14:50","price":4756}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398