کمترین: 
83485
بیشترین: 
83527
قیمت شاخص بورس امروز 22 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 83523.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 10:00","price":83527.0},{"date":"1396/06/22 10:10","price":83521.5},{"date":"1396/06/22 10:20","price":83504.7},{"date":"1396/06/22 10:30","price":83504.0},{"date":"1396/06/22 10:40","price":83493.5},{"date":"1396/06/22 10:50","price":83493.4},{"date":"1396/06/22 11:00","price":83489.2},{"date":"1396/06/22 11:10","price":83485.0},{"date":"1396/06/22 11:20","price":83485.3},{"date":"1396/06/22 11:30","price":83496.8},{"date":"1396/06/22 11:40","price":83494.8},{"date":"1396/06/22 11:50","price":83502.8},{"date":"1396/06/22 13:00","price":83523.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398