کمترین: 
8863.9
بیشترین: 
8863.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 22 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 شهریور 1396 , 8863.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":8863.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398