کمترین: 
11079.9
بیشترین: 
11079.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 22 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 11079.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":11079.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398