کمترین: 
4447.7
بیشترین: 
4447.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند مورخ 22 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 شهریور 1396 , 4447.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":4447.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398