کمترین: 
4004.6
بیشترین: 
4004.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 22 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 شهریور 1396 , 4004.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 09:10","price":4004.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398