کمترین: 
3.01
بیشترین: 
3.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 22 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 3.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 04:32","price":3.01},{"date":"1396/06/22 13:08","price":3.02},{"date":"1396/06/22 13:32","price":3.01},{"date":"1396/06/22 14:08","price":3.02},{"date":"1396/06/22 16:08","price":3.04},{"date":"1396/06/22 17:32","price":3.06},{"date":"1396/06/22 19:00","price":3.05},{"date":"1396/06/22 19:32","price":3.06},{"date":"1396/06/22 21:08","price":3.07},{"date":"1396/06/22 21:32","price":3.08},{"date":"1396/06/22 22:00","price":3.07},{"date":"1396/06/22 23:08","price":3.06}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398