کمترین: 
48.17
بیشترین: 
49.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 22 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 49.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 00:32","price":48.27},{"date":"1396/06/22 01:00","price":48.26},{"date":"1396/06/22 01:32","price":48.36},{"date":"1396/06/22 02:00","price":48.34},{"date":"1396/06/22 03:00","price":48.31},{"date":"1396/06/22 03:32","price":48.3},{"date":"1396/06/22 04:00","price":48.28},{"date":"1396/06/22 04:32","price":48.3},{"date":"1396/06/22 05:00","price":48.27},{"date":"1396/06/22 05:32","price":48.3},{"date":"1396/06/22 06:08","price":48.27},{"date":"1396/06/22 07:08","price":48.22},{"date":"1396/06/22 07:32","price":48.23},{"date":"1396/06/22 09:32","price":48.2},{"date":"1396/06/22 10:00","price":48.26},{"date":"1396/06/22 10:32","price":48.24},{"date":"1396/06/22 11:00","price":48.23},{"date":"1396/06/22 11:32","price":48.2},{"date":"1396/06/22 12:08","price":48.17},{"date":"1396/06/22 12:32","price":48.3},{"date":"1396/06/22 13:08","price":48.31},{"date":"1396/06/22 13:32","price":48.51},{"date":"1396/06/22 14:08","price":48.55},{"date":"1396/06/22 14:32","price":48.72},{"date":"1396/06/22 15:00","price":48.62},{"date":"1396/06/22 15:32","price":48.66},{"date":"1396/06/22 16:32","price":48.7},{"date":"1396/06/22 17:32","price":48.69},{"date":"1396/06/22 18:08","price":48.67},{"date":"1396/06/22 18:32","price":48.8},{"date":"1396/06/22 19:00","price":48.77},{"date":"1396/06/22 19:32","price":48.67},{"date":"1396/06/22 20:08","price":49.02},{"date":"1396/06/22 20:32","price":48.97},{"date":"1396/06/22 21:08","price":48.98},{"date":"1396/06/22 22:00","price":49.02},{"date":"1396/06/22 23:08","price":49.31}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398