کمترین: 
513.63
بیشترین: 
527.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 22 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 526.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 00:08","price":515.5},{"date":"1396/06/22 00:32","price":516.25},{"date":"1396/06/22 01:00","price":515.38},{"date":"1396/06/22 01:32","price":515.5},{"date":"1396/06/22 02:00","price":515.63},{"date":"1396/06/22 05:00","price":515.13},{"date":"1396/06/22 05:32","price":515.75},{"date":"1396/06/22 06:08","price":514.88},{"date":"1396/06/22 06:32","price":515.38},{"date":"1396/06/22 07:08","price":514.63},{"date":"1396/06/22 07:32","price":514.88},{"date":"1396/06/22 08:32","price":514.63},{"date":"1396/06/22 09:32","price":514.13},{"date":"1396/06/22 10:00","price":514.38},{"date":"1396/06/22 10:32","price":514.63},{"date":"1396/06/22 11:00","price":513.88},{"date":"1396/06/22 11:32","price":513.63},{"date":"1396/06/22 12:32","price":514.88},{"date":"1396/06/22 13:32","price":515.63},{"date":"1396/06/22 14:08","price":516.13},{"date":"1396/06/22 14:32","price":516.38},{"date":"1396/06/22 15:00","price":516.88},{"date":"1396/06/22 15:32","price":519.13},{"date":"1396/06/22 16:08","price":517.88},{"date":"1396/06/22 16:32","price":518.38},{"date":"1396/06/22 17:08","price":518.88},{"date":"1396/06/22 17:32","price":518.63},{"date":"1396/06/22 18:08","price":518.88},{"date":"1396/06/22 18:32","price":517.38},{"date":"1396/06/22 19:00","price":517.13},{"date":"1396/06/22 19:32","price":517.88},{"date":"1396/06/22 20:08","price":527.13},{"date":"1396/06/22 20:32","price":524.38},{"date":"1396/06/22 21:08","price":523.88},{"date":"1396/06/22 21:32","price":524.88},{"date":"1396/06/22 22:00","price":525.13},{"date":"1396/06/22 23:08","price":526.63},{"date":"1396/06/22 23:32","price":526.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398