کمترین: 
54.1
بیشترین: 
55.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 22 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 شهریور 1396 , 55.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/22 00:08","price":54.26},{"date":"1396/06/22 00:32","price":54.33},{"date":"1396/06/22 01:00","price":54.28},{"date":"1396/06/22 01:32","price":54.29},{"date":"1396/06/22 02:00","price":54.27},{"date":"1396/06/22 02:32","price":54.3},{"date":"1396/06/22 03:00","price":54.27},{"date":"1396/06/22 05:00","price":54.15},{"date":"1396/06/22 05:32","price":54.23},{"date":"1396/06/22 06:08","price":54.15},{"date":"1396/06/22 06:32","price":54.2},{"date":"1396/06/22 07:08","price":54.1},{"date":"1396/06/22 07:32","price":54.16},{"date":"1396/06/22 08:32","price":54.15},{"date":"1396/06/22 09:32","price":54.13},{"date":"1396/06/22 10:00","price":54.16},{"date":"1396/06/22 10:32","price":54.19},{"date":"1396/06/22 11:00","price":54.2},{"date":"1396/06/22 11:32","price":54.16},{"date":"1396/06/22 12:08","price":54.1},{"date":"1396/06/22 12:32","price":54.28},{"date":"1396/06/22 13:08","price":54.38},{"date":"1396/06/22 13:32","price":54.57},{"date":"1396/06/22 14:08","price":54.56},{"date":"1396/06/22 14:32","price":54.62},{"date":"1396/06/22 15:00","price":54.55},{"date":"1396/06/22 15:32","price":54.66},{"date":"1396/06/22 16:08","price":54.6},{"date":"1396/06/22 16:32","price":54.73},{"date":"1396/06/22 17:08","price":54.71},{"date":"1396/06/22 17:32","price":54.65},{"date":"1396/06/22 18:08","price":54.62},{"date":"1396/06/22 18:32","price":54.63},{"date":"1396/06/22 19:00","price":54.59},{"date":"1396/06/22 19:32","price":54.52},{"date":"1396/06/22 20:08","price":54.99},{"date":"1396/06/22 20:32","price":54.87},{"date":"1396/06/22 21:32","price":54.9},{"date":"1396/06/22 22:00","price":54.95},{"date":"1396/06/22 23:08","price":55.17},{"date":"1396/06/22 23:32","price":55.12}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398