قیمت نفت اپک مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
51.82
بیشترین: 
51.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک مورخ 21 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 51.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 13:08","price":51.82}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398