کمترین: 
4762
بیشترین: 
4774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 21 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 شهریور 1396 , 4762 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:50","price":4764},{"date":"1396/06/21 11:40","price":4765},{"date":"1396/06/21 12:30","price":4764},{"date":"1396/06/21 12:40","price":4765},{"date":"1396/06/21 12:50","price":4764},{"date":"1396/06/21 13:00","price":4767},{"date":"1396/06/21 13:10","price":4774},{"date":"1396/06/21 13:20","price":4772},{"date":"1396/06/21 13:30","price":4773},{"date":"1396/06/21 13:40","price":4772},{"date":"1396/06/21 13:50","price":4774},{"date":"1396/06/21 14:00","price":4773},{"date":"1396/06/21 14:10","price":4770},{"date":"1396/06/21 14:20","price":4771},{"date":"1396/06/21 14:30","price":4767},{"date":"1396/06/21 14:50","price":4765},{"date":"1396/06/21 15:00","price":4766},{"date":"1396/06/21 15:10","price":4765},{"date":"1396/06/21 15:20","price":4766},{"date":"1396/06/21 15:40","price":4764},{"date":"1396/06/21 16:00","price":4763},{"date":"1396/06/21 16:10","price":4764},{"date":"1396/06/21 16:20","price":4763},{"date":"1396/06/21 16:40","price":4762},{"date":"1396/06/21 17:00","price":4763},{"date":"1396/06/21 17:10","price":4762}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398