کمترین: 
2.94
بیشترین: 
3.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 21 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:32","price":2.96},{"date":"1396/06/21 13:08","price":2.95},{"date":"1396/06/21 13:32","price":2.96},{"date":"1396/06/21 14:08","price":2.95},{"date":"1396/06/21 15:32","price":2.94},{"date":"1396/06/21 16:08","price":2.97},{"date":"1396/06/21 16:32","price":2.99},{"date":"1396/06/21 17:08","price":2.98},{"date":"1396/06/21 18:08","price":3.02},{"date":"1396/06/21 19:00","price":3.03},{"date":"1396/06/21 20:32","price":3.02},{"date":"1396/06/21 21:32","price":3},{"date":"1396/06/21 22:08","price":3.01},{"date":"1396/06/21 23:08","price":3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398