کمترین: 
5141
بیشترین: 
5176
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 21 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 5174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:10","price":5142},{"date":"1396/06/21 11:40","price":5143},{"date":"1396/06/21 12:10","price":5141},{"date":"1396/06/21 12:20","price":5143},{"date":"1396/06/21 12:30","price":5141},{"date":"1396/06/21 13:00","price":5143},{"date":"1396/06/21 13:10","price":5148},{"date":"1396/06/21 13:20","price":5149},{"date":"1396/06/21 13:50","price":5152},{"date":"1396/06/21 14:00","price":5153},{"date":"1396/06/21 14:10","price":5152},{"date":"1396/06/21 14:20","price":5153},{"date":"1396/06/21 14:30","price":5152},{"date":"1396/06/21 14:40","price":5156},{"date":"1396/06/21 14:50","price":5154},{"date":"1396/06/21 15:00","price":5162},{"date":"1396/06/21 15:10","price":5159},{"date":"1396/06/21 15:20","price":5162},{"date":"1396/06/21 15:30","price":5167},{"date":"1396/06/21 15:40","price":5169},{"date":"1396/06/21 16:20","price":5174},{"date":"1396/06/21 17:00","price":5176},{"date":"1396/06/21 17:10","price":5174}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398