کمترین: 
83398.6
بیشترین: 
83470.5
قیمت شاخص بورس امروز 21 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 83469.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:50","price":83398.6},{"date":"1396/06/21 10:00","price":83403.2},{"date":"1396/06/21 10:10","price":83401.9},{"date":"1396/06/21 10:20","price":83408.4},{"date":"1396/06/21 10:30","price":83417.6},{"date":"1396/06/21 10:40","price":83420.9},{"date":"1396/06/21 10:50","price":83423.2},{"date":"1396/06/21 11:00","price":83447.1},{"date":"1396/06/21 11:10","price":83445.2},{"date":"1396/06/21 11:20","price":83444.2},{"date":"1396/06/21 11:30","price":83441.2},{"date":"1396/06/21 11:40","price":83454.4},{"date":"1396/06/21 11:50","price":83447.3},{"date":"1396/06/21 12:00","price":83470.5},{"date":"1396/06/21 12:10","price":83463.7},{"date":"1396/06/21 12:50","price":83469.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398