کمترین: 
8857.1
بیشترین: 
8857.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 21 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 8857.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":8857.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399