کمترین: 
539766
بیشترین: 
545532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 شهریور 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 545164 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399