کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 21 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 00:00","price":1.64},{"date":"1396/06/21 00:32","price":1.63},{"date":"1396/06/21 01:32","price":1.64},{"date":"1396/06/21 02:00","price":1.63},{"date":"1396/06/21 03:00","price":1.64},{"date":"1396/06/21 04:32","price":1.63},{"date":"1396/06/21 13:08","price":1.64},{"date":"1396/06/21 15:32","price":1.65},{"date":"1396/06/21 19:00","price":1.66},{"date":"1396/06/21 20:00","price":1.65},{"date":"1396/06/21 20:32","price":1.66},{"date":"1396/06/21 21:00","price":1.65},{"date":"1396/06/21 23:08","price":1.66}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398