کمترین: 
511.88
بیشترین: 
518.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 21 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 515.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 00:00","price":516.13},{"date":"1396/06/21 01:32","price":516.63},{"date":"1396/06/21 05:08","price":515.88},{"date":"1396/06/21 05:32","price":515.75},{"date":"1396/06/21 06:32","price":516.38},{"date":"1396/06/21 07:00","price":516.88},{"date":"1396/06/21 08:32","price":514.88},{"date":"1396/06/21 09:00","price":514.63},{"date":"1396/06/21 10:32","price":514.5},{"date":"1396/06/21 11:00","price":513.88},{"date":"1396/06/21 11:32","price":514.63},{"date":"1396/06/21 12:08","price":513.25},{"date":"1396/06/21 12:32","price":513.13},{"date":"1396/06/21 13:08","price":512.88},{"date":"1396/06/21 13:32","price":512.38},{"date":"1396/06/21 14:08","price":513.63},{"date":"1396/06/21 14:32","price":514.38},{"date":"1396/06/21 15:00","price":511.88},{"date":"1396/06/21 15:32","price":515.88},{"date":"1396/06/21 16:08","price":518.13},{"date":"1396/06/21 16:32","price":517.38},{"date":"1396/06/21 17:08","price":517.63},{"date":"1396/06/21 17:32","price":516.88},{"date":"1396/06/21 18:08","price":517.38},{"date":"1396/06/21 18:32","price":516.38},{"date":"1396/06/21 19:32","price":516.63},{"date":"1396/06/21 20:00","price":517.13},{"date":"1396/06/21 20:32","price":517.38},{"date":"1396/06/21 21:00","price":513.88},{"date":"1396/06/21 21:32","price":514.63},{"date":"1396/06/21 22:08","price":515.38},{"date":"1396/06/21 22:32","price":515.13},{"date":"1396/06/21 23:08","price":515.25},{"date":"1396/06/21 23:32","price":515.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398