کمترین: 
53.52
بیشترین: 
54.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 21 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 54.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 00:00","price":53.76},{"date":"1396/06/21 01:00","price":53.77},{"date":"1396/06/21 01:32","price":53.88},{"date":"1396/06/21 02:00","price":53.91},{"date":"1396/06/21 02:32","price":53.94},{"date":"1396/06/21 03:00","price":53.92},{"date":"1396/06/21 05:08","price":53.76},{"date":"1396/06/21 05:32","price":53.74},{"date":"1396/06/21 06:00","price":53.77},{"date":"1396/06/21 07:00","price":53.78},{"date":"1396/06/21 07:32","price":53.83},{"date":"1396/06/21 08:32","price":53.77},{"date":"1396/06/21 09:00","price":53.76},{"date":"1396/06/21 09:32","price":53.74},{"date":"1396/06/21 10:00","price":53.73},{"date":"1396/06/21 10:32","price":53.76},{"date":"1396/06/21 11:00","price":53.77},{"date":"1396/06/21 11:32","price":53.8},{"date":"1396/06/21 12:08","price":53.76},{"date":"1396/06/21 12:32","price":53.72},{"date":"1396/06/21 13:08","price":53.66},{"date":"1396/06/21 13:32","price":53.52},{"date":"1396/06/21 14:08","price":53.59},{"date":"1396/06/21 14:32","price":53.72},{"date":"1396/06/21 15:00","price":53.73},{"date":"1396/06/21 15:32","price":53.98},{"date":"1396/06/21 16:08","price":54.16},{"date":"1396/06/21 17:08","price":54.23},{"date":"1396/06/21 17:32","price":54.12},{"date":"1396/06/21 18:08","price":54.15},{"date":"1396/06/21 18:32","price":54.14},{"date":"1396/06/21 19:00","price":54.23},{"date":"1396/06/21 19:32","price":54.26},{"date":"1396/06/21 20:00","price":54.24},{"date":"1396/06/21 20:32","price":54.37},{"date":"1396/06/21 21:00","price":54.16},{"date":"1396/06/21 21:32","price":54.27},{"date":"1396/06/21 22:08","price":54.23},{"date":"1396/06/21 22:32","price":54.22},{"date":"1396/06/21 23:08","price":54.27},{"date":"1396/06/21 23:32","price":54.23}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398