کمترین: 
47.8
بیشترین: 
48.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 21 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 48.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 00:00","price":48.03},{"date":"1396/06/21 01:00","price":48.05},{"date":"1396/06/21 01:32","price":48.09},{"date":"1396/06/21 03:00","price":48.11},{"date":"1396/06/21 03:32","price":48.09},{"date":"1396/06/21 04:08","price":48.08},{"date":"1396/06/21 04:32","price":48.06},{"date":"1396/06/21 05:08","price":48.02},{"date":"1396/06/21 05:32","price":48.04},{"date":"1396/06/21 06:32","price":48.05},{"date":"1396/06/21 08:32","price":48.02},{"date":"1396/06/21 09:32","price":48.01},{"date":"1396/06/21 10:00","price":47.98},{"date":"1396/06/21 10:32","price":48.02},{"date":"1396/06/21 11:00","price":48.05},{"date":"1396/06/21 12:32","price":48.03},{"date":"1396/06/21 13:08","price":48.01},{"date":"1396/06/21 13:32","price":47.8},{"date":"1396/06/21 14:08","price":47.84},{"date":"1396/06/21 14:32","price":47.87},{"date":"1396/06/21 15:00","price":47.84},{"date":"1396/06/21 15:32","price":48.12},{"date":"1396/06/21 16:08","price":48.26},{"date":"1396/06/21 17:08","price":48.36},{"date":"1396/06/21 17:32","price":48.11},{"date":"1396/06/21 18:08","price":48.05},{"date":"1396/06/21 18:32","price":48.17},{"date":"1396/06/21 19:00","price":48.2},{"date":"1396/06/21 20:32","price":48.39},{"date":"1396/06/21 21:00","price":48.22},{"date":"1396/06/21 21:32","price":48.3},{"date":"1396/06/21 22:08","price":48.26},{"date":"1396/06/21 22:32","price":48.23},{"date":"1396/06/21 23:08","price":48.24},{"date":"1396/06/21 23:32","price":48.23}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398