کمترین: 
52.53
بیشترین: 
52.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 20 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 52.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 12:32","price":52.53}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398