کمترین: 
369000
بیشترین: 
375000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 20 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 369000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 11:00","price":375000},{"date":"1396/06/20 11:54","price":374000},{"date":"1396/06/20 13:24","price":371000},{"date":"1396/06/20 16:06","price":370000},{"date":"1396/06/20 18:18","price":369000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398