کمترین: 
628
بیشترین: 
631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":630},{"date":"1396/06/20 10:30","price":629},{"date":"1396/06/20 11:30","price":631},{"date":"1396/06/20 11:50","price":629},{"date":"1396/06/20 12:00","price":631},{"date":"1396/06/20 12:10","price":629},{"date":"1396/06/20 12:30","price":631},{"date":"1396/06/20 12:50","price":629},{"date":"1396/06/20 13:10","price":631},{"date":"1396/06/20 13:20","price":628},{"date":"1396/06/20 13:40","price":631},{"date":"1396/06/20 13:50","price":629},{"date":"1396/06/20 14:20","price":631},{"date":"1396/06/20 14:30","price":629},{"date":"1396/06/20 15:10","price":631},{"date":"1396/06/20 15:20","price":629},{"date":"1396/06/20 15:30","price":628}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398